Általános Szerződési Feltételek - (ÁSZF)

 

az EspressoShop.hu weboldal használatáról 

2014.  november 3.

1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A espressoshop.hu honlapot az ESPRESSO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és az ESPRESSO Kft.-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók és nyilatkozat-minták, valamint a honlapon külön elérhető tájékoztatások. 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmező rendelkezések

SZOLGÁLTATÓ/ELADÓ/VÁLLALKOZÁS ADATAI

NÉV:

ESPRESSO KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZÉKHELY:

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 7-9. 

LEVELEZÉSI CÍM:

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 7-9. 

ÜZLET, ÁTVÉTELI PONT CÍME:

1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 7-9. 

NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ BÍRÓSÁG:

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

01-09-678499

ADÓSZÁM:

11823733-2-41

KÉPVISELŐ:

DEBRECZENYI ATTILA

TELEFONSZÁM:

+36 1 422-17-00

FAX:

+36 1 422-17-01

E-MAIL:

WEBSHOP@ESPRESSOKFT.HU

HONLAP:

ESPRESSOSHOP.HU

BANKSZÁMLASZÁM:

14100000-54478349-01000007 (SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT.)

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

NÉV:

 SMB CLOUD SYSTEM SERVICES KFT.

CÍM:

1144 ORMÁNSÁG UTCA 4/B. FSZT. 17

ELÉRHETŐSÉG:

+36 1 607 8139 

ADATFELDOLGOZÓ

NÉV:

SERVICE SELECTOR KFT

CÍM:

2084 PILISSZENTIVÁN, SZŐLŐ U. 39.

ELÉRHETŐSÉG:

 TANDRASI@SERVICESELECTOR.HU

 

ADATFELDOLGOZÓ:

NÉV:

Ecommsolvers KFT.

 

CÍM:

7800 Siklós, Hajdú utca 7.

 

ELÉRHETŐSÉG:

welcome@ecommsolvers.com
+36 70 384 4082


Felek: 
Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a espressoshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

3. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerződésre a kötelezően alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik.

A jelen ÁSZF 2014. november 03. napjától lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényes. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

3.1. Az ÁSZF elfogadása

Jelen ÁSZF az Eladó. által forgalmazott termékekre terjed ki, akár online webáruházban, akár hagyományos vásárlás során kerül értékesítésre. Ön a megrendelése véglegesítése (vásárlása) előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

3.2. A szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerződés formájáról 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát, illetve pénztárgépi bizonylatot állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.   

3.4  Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egy egységére (kg, liter vagy darab) vonatkoztatott nettó ára, valamint a fogyasztó által fizetendő általános forgalmi adó és esetleges egyéb közterhek díja. Tehát minden árucikk mellett szerepel az adott termék egységére vonatkozó bruttó, a fogyasztó által ténylegesen fizetendő ár. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy egyes termékeink és azok árai csak professzionális vásárlóink számára elérhetőek professzionális vevői regisztrációt követően.

4. További fogyasztói tájékoztató

Ön fogyasztónak minősül, amennyiben magánszemélyként (természetes személyként) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva vásárol az Eladótól. A fogyasztót megillető jogokra vonatkozó Fogyasztói Tájékoztatót erre a linkre kattintva érheti el.

5. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

5.1. Garanciális problémák

Garanciális probléma esetén munkaidőben, hétköznap 9:00-től 17:00 óráig hívhatja a 422 1700 telefonszámot. E-mailben a info@espressokft.hu címre várjuk kérdését. Ha kávégépét szervizelni szükséges, kérjük hozza be irodánkba munkanapokon 9:00 – 17:00 óra között. Cím: Espresso Kft. 1032 Budapest, Kiscelli u 7-9. Igény esetén futárszolgálattal el tudjuk szállíttatni gépét, melynek költsége Önt terheli.

5.2.  Panaszügyintézés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1032 Budapest, Kiscelli u 7-9.
  • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap 9:00-től 17:00
  • Telefon: +36 (1) 422 1700
  • E-mail: info@espressokft.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

  • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békélteto testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
     

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. Esetleges jogvita esetén a jogvita elbírálása a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.

6. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegeke, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az Espresso Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

8. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

10. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

11. Tájékoztató a honlap használatáról

11.1. Segítség a vásárláshoz

Webshopunk használatáról erre a linkre kattintva talál tájékoztatást.  

11.2. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a honlapon megadott elérhetőségeken! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

11.3. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11.4. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás során az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. 

12. A honlap használata és a megrendelés menete

A honlap használatáról, a vásárlás menetéről bővebben erre a linkre kattintva tájékozódhat.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

13. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését (teheti meg ajánlatát). Ön a "Rendelés elküldése" gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

14.  A rendelés feldolgozása

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről Ön egy automata visszajelzést kap. Önt az ajánlata abban az esetben mindössze 48 órás időtartamban köti, amennyiben azt a jelen általános szerződési feltételek 14.1. pontjában foglaltak szerint nem igazolja vissza az Eladó.

14.1. A szerződés létrejötte, az ajánlat elfogadása az Eladó által

Ön a megrendelését követően az Eladótól e-mail értesítést kap az Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. A Szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre. Hibás áron történő vagy készlethiányos termékekre ajánlattételt a rendszer automatikusan elfogad, de ez ebben az esetben nem minősül az ajánlat elfogadásának, hanem a jelen általános szerződési feltételek hibás áron történő ajánlattétel esetén a 11.4. pontban foglaltak, készlethiányos termék esetében a 19. pontban foglaltak alkalmazandóak. Ha az Ön ajánlatát részben vagy egészében nem tudjuk elfogadni bármilyen ok miatt arról 3 munkanapon belül az Ön által megadott e-mailcímre tájékoztatást küldünk.

15. A fizetés módja, feltételei

15.1. Az Ön fizetési kötelezettségeinek összessége

A megrendelés összesítője és a 4.10. pont szerinti visszaigazoló e-mail minden Önt terhelő fizetendő költséget tartalmaz. A számlát, amennyiben az kötelező, a garancia levelet (jótállási jegyet) és on-line rendelés leadása esetén a megrendelés összesítőjét a csomag tartalmazza.

15.2. Fizetési módok

A megrendelt termékek árát a csomagot kézbesítő logisztikai cégnek vagy az ESPRESSO Kft képviselőjének a csomag átvételekor készpénzben kell kiegyenlítenie a vevőnek, vagy a vásárlás során választhatja az előre utalást és a SixPay Bankártyás fizetést. Késedelmes fizetés esetén az ESPRESSO Kft. jogosult a késedelem idejére a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot követelni a vevőtől. A kiszállítási díjakról, szállítsái feltételekről, átvételi módokról Fizetés és Szállítás oldalunkon tájékozódhat. A SixPay Bankkártyás fizetésről itt tájékozódhat.

 A megrendelt termék/termékek kifizetésére tehát lehetőség van:

- Online bankkártyás fizetésre a SixPay biztonságos fizetési felületén.

- Házhozszállításkor a futárnál, tehát utánvéttel készpénzben

- Előre utalással az alábbi számlára: Sberbank 14100000-54478349-01000007.

- A GLS Csomagontokon sok helyen a készpénz mellett bankkártyával is fizethet, erről az adott átvételi pontokon lehet tájékozódni.

Az ESPRESSO Kft. fenntartja a jogot, hogy megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előre történő fizetéshez kösse.

 16. A megrendelt termék átvétele

16. Átvétel személyesen vagy GLS Csomagponton, valamint házhoz szállítás

A megrendelt termékek átvehetők személyesen ügyfélszolgálatunkon, az ország 200 településén megtalálható több mint 500 GLS Csomagponján, valamint a GLS futárszolgálat által végzett házhozszállítás útján.

A részletekről erre az oldalra kattintva tájékozódhat.

16.1. Házhoz szállítás, szállítási költségek. 

A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül. A szállítási költségekről, egyéb tudnivalókról erre az oldalra kattintva tájékozódhat. A házhoz, illetve személyes átvételi pontra szállítást a GLS futárszolgálat végzi. Amennyiben Ön a megrendelt termék házhozszállítását kéri, úgy az Eladó megadja az Ön elérhetőségeit a futárszolgálatnak, akik felveszik Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő kézbesítési időpontot egyeztethessék. Ön az adatkezelési szabályzatban foglaltak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy az Eladó. az Ön adatait a futárszolgálat részére átadja.

A kiszállítást megelőzően az ESPRESSO Kft e-mailben értesítést küld a vevőnek a kézbesítés várható időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban az áru átvételét biztosítsa, vagy ha a szállítás másnapi időpontja nem megfelelő számára, kérjük megrendelésében jelezze ezt a kívánt kiszállítási nap megjelölésével.

16. 2. Megengedett kézbesítési cím

A termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történő kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából (ez esetben a megadott szállítási díjak nem érvényesek, azok kizárólag a magyar kézbesítési cím esetén alkalmazandóak)!

16.1.2.3.Az átvételre való jogosultság vélelme

Az Eladó a termék átvételével megbízott személyt az Ön e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

17. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag(ok) sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, aláírni és átadni azt a kiszállítást végző logisztikai cég, vagy az ESPRESSO Kft. saját képviselőjének. Átvétel, s fizetés után azonnal ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő tételekkel illetve a megrendelt termékekkel. A csomagot először hivatalosan át kell venni, kifizetni, tartalmát ezután lehet ellenőrizni. Amennyiben eltérést észlel kérjük még aznap jelezze irodánknak. A visszaszállításról az ESPRESSO Kft vagy logisztikai partnere gondoskodik. Hibás szállítás esetén az újraszállítás költsége az ESPRESSO Kft-t terheli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átadás-átvételkor Ön nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintendők hiánytalanul átadottnak.

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Ön nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék árának kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön által visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából. Minőségi kifogások esetén a KERMI Kft. szakvéleményét a felek elfogadják. A szakvélemény beszerzésének a költségeit az a fél köteles előlegezni, aki a kifogást előterjeszti, és az a fél viseli, aki alaptanul hivatkozott minőségi problémára. Amennyiben a minőségi kifogás alapos, a szakvélemény költségeit az ESPRESSO Kft. viseli

18. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától, illetve - amennyiben az Eladó él ezzel a jogával – az előlegnek az Eladó bankszámláján történt jóváírásától számított 1-8 hét. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja. 

19. Jogfenntartás 

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy időlegesen szünetel. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.